Algemene voorwaarden

Lees deze goed door voordat je een afspraak bij ons inplant

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Whit-Care en de cliënt waarop Whit-Care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning
Whit-Care zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling. Whit-Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Whit-Care zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Whit-Care melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Whit-Care 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Whit-Care de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de wimperstyliste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Whit-Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Whit-Care vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Whit-Care vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Whit-Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Whit-Care neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. Whit-Care behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Whit-Care zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De wimperstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de wimperstyliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Geheimhouding
Whit-Care is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Whit-Care verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Whit-Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Whit-Care is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Whit-Care is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Whit-Care. Whit-Care moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Whit-Care de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt

9. Beschadiging & diefstal
Whit-Care heeft het recht van de een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Whit-Care meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Whit-Care het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Whit-Care en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.